biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Dostępna placówka
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej https://gzoeiawolsztyn.bipweb.pl/ na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach tych stron. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-04.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności - część dokumentów informacji dodana jest przez załączniki PDF zamiast tekstu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej GZOEiAO w Wolsztynie prosimy o kontakt: Anna Markiewicz  (anna.markiewicz@wolsztyn.pl, tel. 68/347-45-09)


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.brpo.gov.pl/

 

pokaż metrykę wpisu Deklaracja dostępnościMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 31529      online: 1